Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véc-tơ u = ( sin ( t ) ; cos ( t ) ; 1 ) , v = ( cos ( t ) ; sin ( t ) ; − 1 ) với t ∈ R .Với giá trị nào của t dưới đây thì u vuông góc với v ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véc-tơ  với . Với giá trị nào của t dưới đây thì  vuông góc với ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để u ⊥ v thì u . v = 0 ⇔ sin ( t ) cos ( t ) + cos ( t ) sin ( t ) − 1 = 0 ⇔ sin ( 2 t ) = 1 ⇔ t = 4 π ​ + kπ ( k ∈ Z ) Đối chiếu các đáp án, giá trị t = 4 π ​ thỏa mãn Chọn đáp án D

Để  thì

 

Đối chiếu các đáp án, giá trị  thỏa mãn

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG