Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;–1;2), B(–1;–4;0) và cho đường thẳng d có phương trình 2 x + 1 ​ = 1 y ​ = 1 z − 2 ​ . Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho A là trung điểm BM.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;–1;2), B(–1;–4;0) và cho đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho A là trung điểm BM.

  1. M =  (3;-2;4)

  2. M = (-3; 2; 4)

  3. M = (3;2;-4)

  4. M = (3;2;4)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.M = (3;2;4)

ĐÁP ÁN D. M = (3;2;4)

1

Câu hỏi tương tự

Viết ph ươ ng tr ì nh tham s ố v à ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a đườ ng th ã ng trong c á c tr ườ ng h ợ p sau: 1,điqua đ i ể m A(2;0;-1) v á c ó vect ơ chi ph ươ ng a=(-1;3;5) . 2,đ i qua 2 di...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG