Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;–1;2), B(–1;–4;0) và cho đường thẳng d có phương trình 2 x + 1 ​ = 1 y ​ = 1 z − 2 ​ . Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho A là trung điểm BM.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;–1;2), B(–1;–4;0) và cho đường thẳng d có phương trình . Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho A là trung điểm BM.

  1. M =  (3;-2;4)

  2. M = (-3; 2; 4)

  3. M = (3;2;-4)

  4. M = (3;2;4)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.M = (3;2;4)

ĐÁP ÁN D. M = (3;2;4)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng ( α ) : 4 x + y + 2 z + 1 = 0 ; ( β ) : 2 x − 2 y + z + 3 = 0 . Viết phương trình tham số của đường thẳng d là giao tuyến của ( α ) và ( β ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG