Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + 3 t y = − 3 + t z = 4 − 2 t ​ và d ′ : 3 x − 4 ​ = 1 y + 1 ​ = − 2 z ​ . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa d và d', đồng thời cách đều hai đường thẳng đó.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa d và d', đồng thời cách đều hai đường thẳng đó.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. 3 x − 3 ​ = 1 y + 2 ​ = − 2 z − 2 ​ Ta nhận thấy đường thẳng △ cần tìm và d, d' cùng thuộc mặt phẳng. Ta có: △ cách đều d, d' nên nằm giữa d, d'. Do đó: Gọi A ( 2 ; − 3 ; 4 ) ∈ d ; B ( 4 ; − 1 ; 0 ) ∈ d ′ . ⇒Trung điểm AB là I ( 3 ; − 2 ; 2 ) sẽ thuộc đường thẳng △ cần tìm. Ta thế I ( 3 ; − 2 ; 2 ) lần lượt vào các đáp án nhận thấy đáp án A thỏa.

A. 

Ta nhận thấy đường thẳng  cần tìm và d, d' cùng thuộc mặt phẳng.
Ta có: cách đều d, d' nên nằm giữa d, d'.
Do đó: Gọi .
⇒ Trung điểm AB là sẽ thuộc đường thẳng  cần tìm.
Ta thế  lần lượt vào các đáp án nhận thấy đáp án A thỏa.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm M (2;−2;3) và đường thẳng d : 3 x − 1 ​ = 2 y + 2 ​ = − 1 z − 3 ​ . Mặt phẳng qua M và vuông góc với d có phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG