Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCl là hình thoi, AC cắt BD tại gốc tọa độ O. Biết A(2;0;0),B(0;1;0 S(0;0;2√2). Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA,BM.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCl là hình thoi, AC cắt BD tại gốc tọa độ O. Biết A(2;0;0),B(0;1;0 S(0;0;2√2). Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA,BM.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tứ giác ABCD là hình thoi nên O là trung điểm AC và BD ⇒C(-2;0;0),D(0;-1;0) M là trung điểm của SC nên M ( − 1 ; 0 ; 2 ​ ) Ta có: S A = ( 2 ; 0 ; − 2 2 ​ ) , BM = ( − 1 ; − 1 ; 2 ​ ) Gọi φ là góc hợp bởi SA và BM, ta có: cos φ = ∣ SA ∥ ∣∣ BM ∣ ∣ S A ⋅ BM ∣ ​ = 4 + 0 + 8 ​ ⋅ 1 + 1 + 2 ​ ∣ − 2 − 4∣ ​ = 2 3 ​ ​ ⇒ φ = 3 0 ∘ . Tính khoảng cách giữa hai dường thẳng SA,BM Ta có: A B = ( − 2 ; 1 ; 0 ) [ S A , BM ] = ( − 2 2 ​ ; 0 ; − 2 ) Khoảng cách giữa SA và BM là: d ( S A , BM ) = ∣ [ S A , BM ​ ] ∣ ∣ [ S A , BM ] ⋅ A B ∣ ​ = 8 + 0 + 4 ​ 4 2 ​ ​ = 3 2 6 ​ ​ .

Tứ giác ABCD là hình thoi nên O là trung điểm AC và BD
⇒C(-2;0;0),D(0;-1;0)
M là trung điểm của SC nên
Ta có:
Gọi φ là góc hợp bởi SA và BM, ta có:

Tính khoảng cách giữa hai dường thẳng SA,BM
Ta có:


Khoảng cách giữa SA và BM là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2;−2;4) , B(−3;3;−1) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét điểm M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG