Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(1;1;3). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB, tính độ dài đoạn thẳng OI.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(1;1;3). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB, tính độ dài đoạn thẳng OI.

  1. OI=

  2. OI=

  3. OI=

  4. OI=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có O A . OB =a nên tam giác OAB vuông tại O. Vậy I chính là trung điểm AB, suy ra OI= 2 1 ​ AB= 2 17 ​ ​

Ta có =a nên tam giác OAB vuông tại O. Vậy I chính là trung điểm AB, suy ra

OI=AB=

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG