Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 y = 1 , t ∈ R ; z = t ​ d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 y = u , u ∈ R z = 1 + u ​ ; △ : 1 x − 1 ​ = 1 y ​ = 1 z − 1 ​ . Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả d 1 ​ , d 2 ​ và có tâmthuộc đường thẳng △ ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng  

Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả và có tâm thuộc đường thẳng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Đường thẳng d 1 ​ đi qua điểm M 1 ​ ( 1 ; 1 ; 0 ) và có véc tơ chỉ phương u d 1 ​ ​ ​ = ( 0 ; 0 ; 1 ) Đường thẳng d 2 ​ đi qua điểm M 1 ​ ( 2 ; 0 ; 1 ) và có véc tơ chỉ phương u d 2 ​ ​ ​ = ( 0 ; 1 ; 1 ) Gọi I là tâm của mặt cầu. Vì I ∈ △ nên ta tham số hóa I ( 1 + t ; t ; 1 + t ) , từ đó I M 1 ​ ​ = ( − t ; 1 − t ; − 1 − t ) , I M 2 ​ ​ = ( 1 − t ; − t ; − t ) Theo giả thiết ta có d ( I ; d 1 ​ ) = d ( I ; d 2 ​ ) , tương đương với Suy ra I ( 1 ; 0 ; 1 ) và bán kính mặt cầu là R = d ( I ; d 1 ​ ) = 1 . Phương trình mặt cầu cần tìm là ( x − 1 ) 2 + y 2 + ( z − 1 ) 2 = 1

Đáp án A

Đường thẳng đi qua điểm và có véc tơ chỉ phương 
Đường thẳng đi qua điểm  và có véc tơ chỉ phương
Gọi  là tâm của mặt cầu. Vì  nên ta tham số hóa , từ đó

Theo giả thiết ta có , tương đương với

Suy ra  và bán kính mặt cầu là . Phương trình mặt cầu cần tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( O x y ) và ( P ) : 2 z − 3 = 0 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG