Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T r o n g không g i a n v ớ i hệ t ọ a độ Oxyz c h o b a đ i ể m M ( 2 ; 3; − 1 ) , N ( − 1 ; 1; 1 ) v à P ( 1 ; m − 1 ; 2 ) . T ì m m đ ể t a m g i á c MNP vuông t ạ i N .

Trong không gian vi hệ ta độ Oxyz cho ba đim

 M    (2; 3;  1), N    (1; 1; 1) 

và P    (1; m   1; 2). Tìm   m đ tam giác MNP  vuông ti N .

  1. m = 2

  2. m = 0 

  3. m =-4

  4. m = -6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.m = 0

ĐÁP ÁN B.  m = 0 

2

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ẹ̉ tr ụ c t ọ a độ Oxyz . Cho m ẵ t ph ẳ ng ( α ) : 3x+2y-z+4=0 v à hai đ i ề m A(4;0;0);B(0;4;0) . G ọ i I l à tr ư g đ i ể m c ủ a đ o ạ n th ẳ ng AB . T ì m t ọ a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG