Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(1;-2;0), B(0;-1;1), C(2;1;-1)và D(3;1;4). Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(1;-2;0), B(0;-1;1), C(2;1;-1) và D(3;1;4). Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó?

  1. 1 mặt phẳng

  2. 4 mặt phẳng

  3. 7 mặt phẳng

  4. Có vô số mặt phẳng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ trục tọa độ Oxyz và cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có đỉnh A trùng với gốc tọa độ, đỉnh B có tọa độ (1,0, 0), Đỉnh D có tọa độ (0,1,0) và đỉnh A'có tọa độ (0,0,1). Các điểm M, N thay đổi trê...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG