Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A ( 0 ; − 1 ; 0 ) , B ( 2 ; 1 ; − 2 ) , C ( − 1 ; 2 ; − 2 ) , D ( − 2 ; 2 ; 1 ) Mệnh đề nào sau đây đúng?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. ABCD là một tứ giác

  2. ABCD là một tứ diện.

  3. A, B, C, D thẳng hàng

  4. A, B, C, D cùng ở trong một mặt phẳng và không thẳng hàng.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ A B = ( 2 ; 2 ; − 2 ) A C = ( − 1 ; 3 ; − 2 ) A D = ( − 2 ; 3 ; 1 ) ​ [ A B , A C ] = ( 2 ; 6 ; 8 ) ; [ A B , A C ] . A D = − 4 + 18 + 8  = 0 ⇒ A B , A C , A D kh o ^ n g đ o ^ ˋ n g p h ẳ n g ⇒ A BC D l a ˋ m ộ t t ứ d i ệ n

Đáp án B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i P a l à m ặ t ph ẳ ng qua 3 đ iểm M,N,I . Ch ứ ng minh răng m ặ t ph ẳ ng P a lu ô n lu ô n song song v ớ i nhau khi a∈[0;] . Tinh kho à ng c á ch t ừ a đế n P a v à t í nh di ệ n t í ch tam ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG