Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 đường thẳng , Viết phương trình đường thẳng (d) cắt ba đường thẳng lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho A B = BC .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 đường thẳng open parentheses italic d subscript 1 close parentheses colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals italic t end cell row cell italic y equals 4 − italic t end cell row cell italic z equals − 1 plus 2 italic t end cell end table close,open parentheses italic d subscript 2 close parentheses colon italic x over 2 equals fraction numerator italic y − 2 over denominator 1 end fraction equals italic z over 1 commaopen parentheses italic d subscript 3 close parentheses colon fraction numerator italic x plus 1 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator italic y − 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator italic z plus 1 over denominator 1 end fractionViết phương trình đường thẳng (d) cắt ba đường thẳng open parentheses italic d subscript 1 close parentheses comma open parentheses italic d subscript 2 close parentheses comma open parentheses italic d subscript 3 close parentheses lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho .

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì B là trung điểm của AC nên ⎩ ⎨ ⎧ ​ 2 b = 2 a − 1 + 5 c ​ 2 + b = 2 4 − a + 1 + 2 c ​ b = 2 − 1 + 2 a − 1 + c ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a − 4 b + 5 c = 1 1 − a − 2 b + 2 c = − 1 2 a − 2 b + c = 2 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 1 b = 0 c = 0 ​ (d) đi qua điểm B ( 0 ; 2 ; 0 ) và có VTCP B A = ( 1 ; 1 ; 1 ) có phương trình 1 x ​ = 1 y − 2 ​ = 1 z ​

italic A element of open parentheses italic d subscript 1 close parentheses not stretchy comes from italic A left parenthesis italic a comma 4 − italic a comma − 1 plus 2 italic a right parenthesis table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell B element of open parentheses italic d subscript 2 close parentheses not stretchy comes from B left parenthesis 2 italic b semicolon 2 plus italic b semicolon italic b right parenthesis. end cell row cell C element of open parentheses italic d subscript 3 close parentheses not stretchy comes from C left parenthesis − 1 plus 5 italic c semicolon 1 plus 2 italic c semicolon − 1 plus italic c right parenthesis. end cell end table

Vì B là trung điểm của AC nên 

not stretchy comes from italic A left parenthesis 1 semicolon 3 semicolon 1 right parenthesis comma B left parenthesis 0 semicolon 2 semicolon 0 right parenthesis

(d) đi qua điểm  và có VTCP  có phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

M ộ t vi ê n g ạ ch h ì nh vu ô ng c ạ nh 40 cm . Ng ườ i thi ê t k ê đã s ử d ụ ng b ố n đườ ng parabol c ó chung đỉ nh t ạ i t â m vi ê n g ạ ch đề t ạ o ra b ố n c á nh hoa ( đượ c t ô m à u nh ư ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG