Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c), a,b,c là những số thực dương thay đổi thỏa a 2 +b 2 .+c 2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) , a,b,c là những số thực dương thay đổi thỏa a2 +b2.+c2  = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng ( ABC).

  1. fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction

  2. 1 third

  3. 1 over 9

  4. square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 + 3 x 2 + 9 x + 4 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG