Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng d 1 ​ : 1 x − 2 ​ = 2 y − 2 ​ = − 1 z + 1 ​ , d 2 ​ : − 1 x − 1 ​ = − 1 y ​ = 2 z ​ . Viết phương trình đường phân giác góc nhọn tạo bởi d 1 ​ , d 2 ​

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng . Viết phương trình đường phân giác góc nhọn tạo bởi

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng d 1 ​ và d 2 ​ . Khi đó M ( 1 ; 0 ; 0 ) Gọi lần lượt là véc-tơ chỉ phương của các đường thẳng d 1 ​ và d 2 ​ . Khi đó . Suy ra và Vì góc giữa hai véc-tơ và là góc tù, nên một véc-tơ chỉ phương của đường phân giác góc nhọn tạo bởi d 1 ​ và d 2 ​ là Vậy phương trình phân giác cần tìm là 2 x − 1 ​ = 3 y ​ = − 3 z ​ Chọn A

Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng . Khi đó

Gọi straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1 comma straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 lần lượt là véc-tơ chỉ phương của các đường thẳng .

Khi đó stack straight u subscript 1 with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon 2 semicolon minus 1 right parenthesis comma straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 equals left parenthesis negative 1 semicolon minus 1 semicolon 2 right parenthesis.

Suy raopen vertical bar straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1 close vertical bar equals open vertical bar straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 close vertical bar equals square root of 6cos invisible function application open parentheses straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1 semicolon straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 close parentheses equals fraction numerator straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1 times straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 over denominator open vertical bar straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1 close vertical bar times open vertical bar straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 close vertical bar end fraction equals negative 5 over 6 less than 0

Vì góc giữa hai véc-tơ straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 1straight u with not stretchy rightwards arrow on top subscript 2 là góc tù, nên một véc-tơ chỉ phương của đường phân giác góc nhọn tạo bởi straight u with not stretchy rightwards arrow on top equals stack straight u subscript 1 with rightwards arrow on top minus stack straight u subscript 2 with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon 3 semicolon minus 3 right parenthesis

Vậy phương trình phân giác cần tìm là

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 1 ; 1 ; 0 ) , B ( 1 ; − 2 ; 4 ) , C ( 13 ; 1 ; 0 ) và d là đường thẳng mà mọi điểm của d luôn cách đều A , B , C . Phương trình đường thẳng d ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG