Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy , cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A trùng với gốc tọa độ O , các đỉnh B(0; m; 0), A' (0;0;n),D (0; m;0)với m,n>0và m+n=4 . Gọi M là trung điểm của cạnh CC' . Khi đó thể tích tứ diện BDA'M đạt giá trị lớn nhất bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A trùng với gốc tọa độ O, các đỉnh B(0; m; 0), A' (0;0;n), D (0; m;0)với m,n>0 và m+n=4. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Khi đó thể tích tứ diện BDA'M đạt giá trị lớn nhất bằng

  1. 245 over 108

  2. 9 over 4

  3. 64 over 27

  4. 75 over 32

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.

ĐÁP ÁN C. 64 over 27 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG