Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxxyz cho hai điểm A (1;2;1), B(3;0;-1) và mặt phẳng (P): x +y -z -1=0 . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của A và B trên mặt phẳng (P) . Tính độ dài đoạn MN .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxxyz cho hai điểm A (1;2;1), B(3;0;-1) và mặt phẳng (P): x +y -z -1=0. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của A và B trên mặt phẳng (P). Tính độ dài đoạn MN.

  1. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 3 ​ 4 2 ​ ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai h ọ đườ ng th ẳng . X é t v ị tri t ư ong đố i gi ữ a d m v à d m + v à bi ệ n lu ậ n theo m .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG