Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho mặt phẳng ( P ) : 3 x + 4 y + 2 z = 0 và điểm A ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tính khoảng cách d từ A đ e ^ ˊ n ( P ) .

Trong không gian với hệ tọa độ  cho mặt phẳng  và điểm  Tính khoảng cách d từ 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 2 x − 1 ​ , gọi d là tiếp tuyến của với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng m − 2. Biết đường thẳng d cắt tiệm cận đứng của đồ thị hàm số tại điểm A ( x 1 ​ ; y 1 ​ ) và cắt tiệ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG