Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz ,cho điểm A ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục O y là điểm:

Trong không gian với hệ tọa độ ,cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục  là điểm: 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình chiếu của A ( − 1 ; 2 ; 1 ) lên trục Oy là M ( 0 ; 2 ; 0 ) . Chọn đáp án A

Hình chiếu của  lên trục Oy là 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG