Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Gọi là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng cắt các trục tọa độ tại các điểm .Tính thể tích khối chóp

Trong không gian với hệ tọa độ O x y z , cho điểm M space left parenthesis 1 semicolon 2 semicolon 3 right parenthesis . Gọi left parenthesis P right parenthesis là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng left parenthesis P right parenthesis cắt các trục tọa độ tại các điểm A comma B comma C. Tính thể tích khối chóp O. A B C 

  1.  1372 over 9

  2.  686 over 9

  3.  524 over 3

  4.  343 over 9

N. Võ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là câu B:

Đáp án đúng là câu B:  686 over 9

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z + 2 ) 2 = 9 và điểm M(1;1;3). Qua M kẻtiếp tuyến MA với mặt cầu ( S ) ( A là tiếp điểm). Độ dài MA bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG