Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và gọi , , lần lượt là hình chiếu của trên các trục , , . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng song song với mặt phẳng ?

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và gọi , ,  lần lượt là hình chiếu của  trên các trục , , . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng song song với mặt phẳng ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

, , lần lượt là hình chiếu của trên các trục , , nên , , . Phương trình mặt phẳng : . Xét 4 phương ánta thấy: Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng là: . Chọn D.

, ,  lần lượt là hình chiếu của  trên các trục , ,  nên , , .

Phương trình mặt phẳng :

  .

Xét 4 phương án ta thấy: Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng  là: . 

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1;0;0),B(3;2;4),C(0;5;4). Xét điểm M(a;b;c) thuộc mặt phẳng (0xy) sao cho ∣ ∣ ​ M A + MB + 2 MC ∣ ∣ ​ đạt giá trị nhỏ nhất. Tọa độ của M là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG