Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho hai vectơ a = ( 3 ; − 2 ; m ) , b = ( 2 ; m ; − 1 ) với m là tham số nhận giá trị thực. Tìm giá trị của m để để hai vectơ a và b vuông góc với nhau

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai vectơ  với m là tham số nhận giá trị thực. Tìm giá trị của m để để hai vectơ  và  vuông góc với nhau

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có a ⊥ b ⇔ a . b = 0 ⇔ 3.2 + ( − 2 ) . m + m . ( − 1 ) = 0 ⇔ m = 2

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

đạo hàm của hàm số y = π x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG