Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho ba điểm A ( − 1 ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; − 2 ; 0 ) và C ( 0 ; 0 ; 3 ) . Mặt phẳng đi qua ba điểm A , B , C có phương trình là

Trong không gian với hệ tọa độ  cho ba điểm  và  Mặt phẳng đi qua ba điểm  có phương trình là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Mặt phẳng đi qua ba điểm A ( − 1 ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; − 2 ; 0 ) và C ( 0 ; 0 ; 3 ) là mặt phẳng đoạn chắn và có phương trình là − 1 x ​ + − 2 y ​ + 3 z ​ = 1.

Chọn D

Mặt phẳng đi qua ba điểm  và  là mặt phẳng đoạn chắn và có phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG