Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình ( d ) x = 1 + 2 t ; y = 2 − t ; z = 3 t ( P ) 2 x − y − 2 z + 1 = 0 a, tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng (d) sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng (P) bằng 1 b, Gọi K là điểm đối xứng của 1(2,-1;3) qua đường thẳng (d) Hãy xác định tọa độ điểm K

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình

a, tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng (d) sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng (P) bằng 1

b, Gọi K là điểm đối xứng của 1(2,-1;3) qua đường thẳng (d) Hãy xác định tọa độ điểm K

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, M ∈ (d) ⇔ M (1+2 t ;2- t ;3 t ) Khoảng cách từ M ∈ ( d ) dến mặt phẳng 2 x − y − 2 z + 1 = 0 b, Xác định tọa độ điểm K G ọ i (Q) l à m ặ t ph ẳ ng qua I v à vu ô ng g ó c v ớ i đườ ng tha ả̉ ng (d)) G ọ i H l à giao đ i ể m c ủ a (d) v à m ặ t ph ẳ ng (Q) , to ạ độ c ủ a đ i ểı m H tho ả m ã n h ệ ph ươ ng tr ì nh: Gọi H l à giao di ế n c ủ a (d) v à m ạ̉ t ph ẳ ng (Q), to ạ đọ c ủ a đ i ể m H tho ả Im ã n h ệ ph ươ ng tr ì nh: Vì H là trung điểm của IR nên Cách khác G ọ i H l à giao đ i ể m c ủ a đườ ng th ẳ ng (d) v ớ i IK. H∈(d)⇒H(1+2t,2-t,3t) v à I(2,-1,3) DoIH ⊥ d n ê n IH ⋅ v d =0 Biết ( 2 t − 1 , − t + 3 , 3 t − 3 ) , v d ​ . ( 2 , − 1 , 3 ) nên ⇔ ​ 2 ( 2 t − 1 ) − ( − t + 3 ) + 3 ( 3 t − 3 ) = 0 14 t − 14 = 0 ⇒ t = 1 v a ˋ H ( 3 , 1 , 3 ) ​ Tương tự cách 1 , ta suy ra ​ x H ​ = 2 x 1 ​ + x K ​ ​ ⇒ x K ​ = 6 − 2 = 4 y H ​ = 2 y 1 ​ + y K ​ ​ ⇒ y K ​ = 2 − ( − 1 ) = 3 z H ​ = 2 z 1 ​ + z K ​ ​ ⇒ x K ​ = 6 − 3 = 3 ​ Vậy tọa độ điểm K là (4,3,3)

a, M (d) M(1+2t;2-t;3t)

Khoảng cách từ  dến mặt phẳng 

table attributes columnalign right end attributes row blank cell h equals fraction numerator vertical line 2 left parenthesis 1 plus 2 t right parenthesis minus 1 left parenthesis 2 minus t right parenthesis minus 2.3 t plus 1 vertical line over denominator square root of 2 squared plus left parenthesis negative 1 right parenthesis squared plus left parenthesis negative 2 right parenthesis squared end root end fraction equals fraction numerator vertical line 1 minus t vertical line over denominator 3 end fraction equals 1 end cell row blank cell blank left right double arrow vertical line 11 minus t vertical line equals 3 end cell row blank cell blank left right double arrow open square brackets table row cell t subscript 1 equals 4 end cell row cell t subscript 2 equals negative 2 end cell end table close end cell row *  cell text  Với  end text t subscript 1 equals 4 rightwards double arrow M subscript 1 left parenthesis 9 comma negative 2 , 12 right parenthesis end cell row *  cell text  Vói  end text t subscript 2 equals negative 2 rightwards double arrow M subscript 2 left parenthesis negative 3 , 4 comma negative 6 right parenthesis end cell end table

b, Xác định tọa độ điểm K

Gi (Q)  là mt phng qua I và vuông góc vi đường thaả̉ng (d))
G
i H  là giao đim ca (d)  và mt phng (Q) , to độ ca điểım H tho mãn h phương trình:

Gọi H là giao diến ca (d) và mạ̉t phng (Q), to đọ ca đim H  tho Imãn h phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus 2 t comma y equals 2 minus t comma z equals 3 t end cell row cell 2 x minus y plus 3 z minus 14 equals 0 end cell end table close left right double arrow blank 14 straight t minus 14 equals 0 left right double arrow t equals 1 rightwards double arrow x subscript H equals 3 comma y subscript H equals 1 comma z subscript H equals 3

Vì H là trung điểm của IR nên open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript 1 plus x subscript K equals 2 x subscript 11 end cell row cell y subscript 1 plus y subscript K equals 2 y subscript 11 end cell row cell z subscript 1 plus z subscript K minus 2 x subscript 1 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript K equals 6 minus 2 equals 4 end cell row cell y subscript K equals 2 minus left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 3 end cell row cell z subscript K equals 6 minus 3 equals 2 end cell end table rightwards double arrow K left parenthesis 4 , 3 comma 3 right parenthesis close close

Cách khác Gi H  là giao đim ca đường thng (d)  vi IK. H∈(d)⇒H(1+2t,2-t,3t)  và I(2,-1,3) 

Do IH  d nên IH v d =0 

Biết  nên

Tương tự cách 1 , ta suy ra 

Vậy tọa độ điểm K là (4,3,3)


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong h ẹ toa độ tr ự c chu ẩ n cho h ọ m ạ t ph ẳ ng P m c ó ph ươ ng trinh 2 x + y + z − 1 + m ( x + y + z + 1 ) = 0 m l à tham sô Ch ứ ng minh răng v ớ i m ọ i m , m ặ t ph ẳ ng P m lu ô n đ i q...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG