Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;1;0); B( 2;3;1);C(0;5;2),tọa độ trọng tâm G của tam giác là:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;1;0); B( 2;3;1);C(0;5;2),  tọa độ trọng tâm G của tam giác là:
 

  1. open parentheses 1 third semicolon 3 semicolon minus 1 close parentheses

  2. open parentheses 1 third semicolon minus 3 semicolon 1 close parentheses

  3. open parentheses negative 1 third semicolon 3 semicolon minus 1 close parentheses

  4. open parentheses 1 third semicolon 3 semicolon 1 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị của m và n để hai cặp mặt phẳng sau đây song song với nhau: 2 x + m y + 3 z − 5 = 0 và n x − 8 y − 6 z + 2 = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG