Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kh ô ng gian t ọ a độ Oxyz cho hai đườ ng th ẳ ng d , d' v à Ch ứ ng minh d v à d ' ch é o nhau. T ỉ nh kho ả ng c á ch git̛̃a d v ả d ' . T ì m t ọ a độ giao đ i ể m I c ủ a d v à ( α ) , căt c ả d v à d ' .

Trong không gian ta độ Oxyz  cho hai đường thng d , d' và 

begin mathsize 12px style d colon fraction numerator x minus 1 over denominator 3 end fraction equals y minus 2 equals fraction numerator z plus 1 over denominator 2 end fraction comma d to the power of straight apostrophe colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x plus 3 y minus 4 equals 0 end cell row cell y plus z minus 4 equals 0 end cell end table semicolon left parenthesis alpha right parenthesis colon x plus y minus z minus 2 equals 0 close  end style

 

Chng minh d và d' chéo nhau. Tnh khong cách git̛̃a d v d'.

Tìm ta độ giao đim I ca d và (α), căt c d và d'.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D ườ ng th ẳ ng d đ i qua M(1;2;-1) v à c ó vect ơ chi ph ươ ng u =(3;1;2) . Phurong trinh đườ ng th ẳ ng d ' c ó th ể vi ế t d ưở i d ạ ng tham s ố (b ằ ng c ảch cho V ạ yy đườ ng thăng d' di qua đ i ể m M ' (2;0;4) v à c ó vect ơ chi ph ươ ng u =(-3;2;-2) . Ta c ó : V ạ yy hai đườ ng th ẳ ng d v ả d ' ch é o nhau. G ọ i h l à kho ả ng c á ch git̛̃a đườ ng th ẳ ng d v ả đườ ng th ẳ ng d ' th ỉ : 2, T ọ a độ giao đ i ề m I c ủ a đườ ng th ẳ ng d v ả ( α ) l à nghi ệ m c ủ a h ệ : Suy ra I ( − 2 ; 1 ; − 3 )

Dường thng d  đi qua M(1;2;-1)  và có vectơ chi phương u =(3;1;2) . Phurong trinh đường thng d  ' có th viết dưởi dng tham s (bng cảch cho y equals 2 t right parenthesis open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 2 minus 3 t end cell row cell y equals 2 t end cell row cell z equals 4 minus 2 t end cell end table close 

Vyy đường thăng d' di qua đim M'(2;0;4) và có vectơ chi phương u=(-3;2;-2).

Ta cóMM with rightwards arrow on top to the power of straight apostrophe equals left parenthesis 1 semicolon minus 2 semicolon 5 right parenthesis comma open square brackets u with rightwards arrow on top comma stack u to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top close square brackets equals left parenthesis negative 6 semicolon 0 semicolon 9 right parenthesis comma open square brackets u with rightwards arrow on top comma stack u to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top close square brackets times stack M to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top equals 39 not equal to 0 text .  end text

Vyy hai đường thng d v d' chéo nhau. Gi h là khong cách git̛̃a đường thng d v đường thng d' th

straight h equals fraction numerator open square brackets open square brackets straight u with rightwards arrow on top comma stack straight u to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top close square brackets times MM with rightwards arrow on top times ∣ close over denominator open square brackets open square brackets straight u with rightwards arrow on top comma stack straight u to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top close square brackets ∣ close end fraction equals fraction numerator 39 over denominator square root of 36 plus 81 end root end fraction equals square root of 13

2,Ta độ giao đim I ca đường thng d  v (α)  là nghim ca h:

 open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator x minus 1 over denominator 3 end fraction equals y minus 2 equals fraction numerator z plus 1 over denominator 2 end fraction end cell row cell x plus y minus z minus 2 equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 y minus 5 end cell row cell z equals 2 y minus 5 end cell row cell x plus y minus z minus 2 equals 0 end cell end table close close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 y minus 5 end cell row cell z equals 2 y minus 5 end cell row cell left parenthesis 3 y minus 5 right parenthesis plus y minus left parenthesis 2 y minus 5 right parenthesis minus 2 equals 0 end cell end table close Suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳng 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 v à m ặ t ph ẳ ng ( β ) c ó ph ươ ng tr ì nh: ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 . X á c đị nh m để m ặ t ph ẳ ng ( α ) v à m ặ t ph ẳ ng ( β ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG