Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian tọa độ cho đường thẳng có phương trình và mặt phẳng có phương trình . Tính của góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng .

Trong không gian tọa độ   cho đường thẳng  có phương trình  và mặt phẳng  có phương trình . Tính của góc tạo bởi đường thẳng  và mặt phẳng .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng có , mặt phẳng có . sin α , ∆ = 2 . 1 + - 1 . 1 + 2 . - 1 2 2 + 1 2 + 2 2 1 2 + 1 2 + 1 2 = 1 3 3 = 3 9 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/WRR3u4ysIuI9O3wOe6ScaGoxVrT0mxDtq3oSh_-DHWz3cFup3NEmBwkYxo0NtZbrXwZL4nojIn01vHCoQvs8jIMRSGDTEmUrQoSGV1hQ4U-z5goBigX28LH5-mxiKeE8HJ85XTwX" style="width: 272.00px; height: 108.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="sin open parentheses open parentheses alpha close parentheses comma increment close parentheses equals fraction numerator open vertical bar 2.1 plus negative 1.1 plus 2. negative 1 close vertical bar over denominator square root of 2 squared plus 1 squared plus 2 squared end root square root of 1 squared plus 1 squared plus 1 squared end root end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 3 square root of 3 end fraction equals fraction numerator square root of 3 over denominator 9 end fraction"> ⇒ cos α , ∆ = 1 - sin 2 α , ∆ = 1 - 3 9 2 = 78 9 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ro3rGpfbO86MzLvfHcOjdbMhAOkJA-Zl8mQ1DdjbBAzq39IlhWdZuFNYapF75Nt_LhHKc8UsnV30KXp3uYlLChlPWubIYHVWKPyLBlOpTxZVc4ZUZ9rnij1xF-wwoUSE0LHZ7qf8" style="width: 220.00px; height: 85.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="rightwards double arrow cos open parentheses open parentheses alpha close parentheses comma increment close parentheses equals square root of 1 minus sin squared open parentheses open parentheses alpha close parentheses comma increment close parentheses end root equals square root of 1 minus open parentheses fraction numerator square root of 3 over denominator 9 end fraction close parentheses squared end root equals fraction numerator square root of 78 over denominator 9 end fraction"> .

Đường thẳng  có , mặt phẳng  có .

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>sin</mi><mfenced><mrow><mfenced><mi>&#x3B1;</mi></mfenced><mo>,</mo><mo>&#x2206;</mo></mrow></mfenced><mo>=</mo><mfrac><mfenced open="|" close="|"><mrow><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mrow><msqrt><msup><mn>2</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>1</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>2</mn><mn>2</mn></msup></msqrt><msqrt><msup><mn>1</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>1</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>1</mn><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><mn>3</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>9</mn></mfrac></math>

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D2;</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mfenced><mi>&#x3B1;</mi></mfenced><mo>,</mo><mo>&#x2206;</mo></mrow></mfenced><mo>=</mo><msqrt><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mi>sin</mi><mn>2</mn></msup><mfenced><mrow><mfenced><mi>&#x3B1;</mi></mfenced><mo>,</mo><mo>&#x2206;</mo></mrow></mfenced></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msqrt><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mfenced><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>9</mn></mfrac></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>78</mn></msqrt><mn>9</mn></mfrac></math>.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho , . Một mặt cầu luôn đi qua và tiếp xúc với tại . Biết rằng, luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính . Tính bán kính của đường tròn đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG