Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxzycho 2 vectơ . Khẳng định nào sau đây là sai?

Trong không gian Oxzy cho 2 vectơ a with bar on top left parenthesis a subscript 1 semicolon a subscript 2 semicolon a subscript 3 right parenthesis comma b with bar on top left parenthesis b subscript 1 semicolon b subscript 2 semicolon b subscript 3 right parenthesis comma k element of straight real numbers. Khẳng định nào sau đây là sai?
 

  1. a with bar on top plus b with bar on top equals left parenthesis a subscript 1 plus b subscript 2 semicolon b subscript 1 plus b subscript 2 semicolon c subscript 1 plus c subscript 2 right parenthesis

  2. a with bar on top plus negative equals left parenthesis a subscript 1 minus b subscript 2 semicolon b subscript 1 minus b subscript 2 semicolon c subscript 1 minus c subscript 2 right parenthesis

  3. 3 k a with bar on top equals left parenthesis k a subscript 1 semicolon k b subscript 1 semicolon k c subscript 1 right parenthesis

  4. k a with bar on top equals left parenthesis k a subscript 1 semicolon k b subscript 1 semicolon k c subscript 1 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d 1 ​ : { x − 8 z + 23 = 0 y − 4 z + 10 = 0 ​ d 2 ​ : { x − 2 z − 3 = 0 y + 2 z + 2 = 0 ​ Viết phương trình các mặt phẳng P 1 ​ , P 2 ​ lần lượt ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG