Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz,viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A(0;-1;4) và nhận vecto u =(3;2;1) và v =(-3;0;1) làm cặp vecto chỉ phương.

Trong không gian Oxyz,viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A(0;-1;4) và nhận vecto =(3;2;1) và =(-3;0;1) làm cặp vecto chỉ phương.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là a = [ u , v ] =(1;-3;3). Suy ra phương trình mặt phẳng qua A (0;-1;4) và nhận a làm vectơ pháp tuyến là : x-3(y+1)+3(z-4)=0 ⇔ x-3y+3z-15=0

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là  = [] =(1;-3;3).

Suy ra phương trình mặt phẳng qua A (0;-1;4) và nhận  làm vectơ pháp tuyến là : x-3(y+1)+3(z-4)=0 x-3y+3z-15=0

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z + 3 = 0 và ba điểm A ( 0 ; 1 ; 2 ) , B ( 1 ; 1 ; 1 ) , C ( 2 ; − 2 ; 3 ) . Tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho ∣ M A + MB + MC ∣ n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG