Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ điểm A(1; -2; 3) đến đường thẳng

Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách d subscript left parenthesis A comma left parenthesis triangle right parenthesis right parenthesis end subscript từ điểm A(1; -2; 3) đến đường thẳng left parenthesis triangle right parenthesis colon fraction numerator x minus 10 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z plus 2 over denominator 1 end fraction

  1. d subscript left parenthesis A comma left parenthesis triangle right parenthesis right parenthesis equals end subscript square root of 1361 over 27 end root

  2. d subscript left parenthesis A comma left parenthesis triangle right parenthesis right parenthesis equals end subscript 7

  3. d subscript left parenthesis A comma left parenthesis triangle right parenthesis right parenthesis equals end subscript 13 over 2

  4. d subscript left parenthesis A comma left parenthesis triangle right parenthesis right parenthesis equals end subscript square root of 1358 over 27 end root

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng có VTCP . Gọi điểm M (10; 2; -2) Ta có suy ra

Đường thẳng left parenthesis increment right parenthesis có VTCP u with rightwards arrow on top equals left parenthesis 5 semicolon 1 semicolon 1 right parenthesis. Gọi điểm M (10; 2; -2) element of left parenthesis triangle right parenthesis

Ta có stack A M with rightwards arrow on top equals left parenthesis 9 semicolon 4 semicolon minus 5 right parenthesis suy ra stack A M with rightwards arrow on top logical and u with rightwards arrow on top equals left parenthesis 9 semicolon minus 34 semicolon minus 11 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng cắtmặtphẳng tọađộOyz lầnlượttạiA và B. Diện tích AOB (Ogốc tọa độ)là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG