Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng qua ba điểm A ( − 3 ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; − 2 ; 0 ) , C ( 0 ; 0 ; 1 ) được viết dưới dạng a x + b y − 6 z + c = 0 .Giá trị của T = a + b − c là

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng qua ba điểm  được viết dưới dạng . Giá trị của  là
 

  1. - 7

  2. - 11

  3. 11

  4. - 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có ( A BC ) : − 3 x ​ + − 2 y ​ + 1 z ​ = 1 ⇔ 2 x + 3 y − 6 z + 6 = 0 ⇒ a = 2 , b = 3 , c = 6 ⇒ a + b − c = − 1

Đáp án D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x + 9 ) = 2 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG