Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , đường thẳng d : 2 x + 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 2 z + 3 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của P = ∣ ∣ ​ z 2 − z ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ z 2 + z + 1 ∣ ∣ ​ với z là số phức thỏa ∣ z ∣ = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG