Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm A(2;−1;2) và song song với mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 3 z + 2 = 0 có phương trình là

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm A(2;−1;2) và song song với mặt phẳng có phương trình là

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D. 2 x − y + 3 z − 11 = 0 Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua điểm A(2;−1;2) và song song với mặt phẳng (P) . Do (Q) // (P) nên phương trình của (Q) có dạng 2 x − y + 3 z + d = 0 ( d  = 2 ) Do A ( 2 ; − 1 ; 2 ) ∈ ( Q ) nên 2.2 − ( − 1 ) + 3.2 + d = 0 ⇔ d = − 11 Vậy ( Q ) : 2 x − y + 3 z − 11 = 0

D. 

Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua điểm A(2;−1;2) và song song với mặt phẳng (P) .
Do (Q) // (P) nên phương trình của (Q) có dạng
Do  nên
Vậy 

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm: A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG