Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ( α ) : x − y + 2 z − 3 = 0 đi qua điểm nào dưới đây ?

Trong không gian Oxyz,  mặt phẳng  đi qua điểm nào dưới đây ? 

  1. P(1;6;1)

  2. Q(0;3;0) 

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Do 1 − 1 + 2. 2 3 ​ − 3 = 0

Chọn A. 

Do 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ộ̣ t ọ a độ Để c á c tr ự c chu ẩ n Oxyz cho t ứ di ệ n ABCD v ớ i A ( 3 , 2 , 6 ) , B ( 3 , − 1 , 0 ) , C ( 0 , − 7 , 3 ) , D ( − 2 , 1 , − 1 ) a/ Ch ứ ng minh r ằ ng t ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG