Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 −10x−2y+4z+27=0 có bán kính bằng:

Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S):++−10x−2y+4z+27=0 có bán kính bằng:

  1. 3

  2. 9

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 −10x−2y+4z+27=0 <=> ( x − 2 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z + 2 ) 2 = 9 => R= 9 ​ =3

Mặt cầu (S):++−10x−2y+4z+27=0

<=> 

=> R==3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt phẳng (P) và điểm A không thuộc (P). Chứng minh rằng mọi mặt cầu đi qua A và có tâm nằm trên (P) luôn luôn đi qua hai điểm cố định.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG