Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + 3 z − 1 = 0 và ( Q ) : x + 2 y + 3 z + 6 = 0 là

Trong không gian Oxyz khoảng cách giữa hai mặt phẳng  và  là
 

  1. 14

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp +) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm bất kì trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. +) Sử dụng công thức tính khoảng cách từ điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ; z 0 ​ ) đến mặt phẳng ( P ) : A x + B y + C z + D = 0 là d ( M ; ( P ) ) = A 2 + B 2 + C 2 ​ ∣ A x 0 ​ + B y 0 ​ + C z 0 ​ + D ∣ ​ Cách giải: Dễ dàng nhận thấy ( P ) // ( Q ) Lấy M ( 1 ; 0 ; 0 ) ∈ ( P ) , khi đó d ( ( P ) ; ( Q ) ) = d ( M ; ( Q ) ) = 1 2 + 2 2 + 3 2 ​ ∣ 1 + 2.0 + 3.0 + 6 ∣ ​ = 14 ​ 7 ​

Đáp án A

Phương pháp
+) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm bất kì trên mặt phẳng này đến
mặt phẳng kia.
+) Sử dụng công thức tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  là 

Cách giải:
Dễ dàng nhận thấy 

Lấy , khi đó 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) có tập xác định là:

166

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG