Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a hợp với O x g o ˊ c 6 0 o , hợp với O z g o ˊ c 6 0 o . Tính góc hợp bởi a v a ˋ O y ​

Trong không gian Oxyz, cho vectơ  hợp với , hợp với . Tính góc hợp bởi 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a = 6 0 o , β v a ˋ γ = 6 0 o lần lượt là các góc hợp bởi a với ba trục O x , O y ​ , O z . Đặt ∣ ∣ ​ a ∣ ∣ ​ = a Ta có: Chọn D

Gọi
 lần lượt là các góc hợp bởi  với ba trục

. Đặt 

Ta có: 

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Có 2 xạ thủ thi bắn súng bằng cách mỗi người bắn 3 phát vào bia một cách độc lập với nhau, ai bắn trúng nhiều hơn là người thắng cuộc. Biết rằng xác suất bắn trúng bia trong mỗi lần bắn của hai xạ thủ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG