Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC trong đó A(1;0;-2) , B(2;1;-1) , C(1;-2;2) . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC trong đó A(1;0;-2), B(2;1;-1), C(1;-2;2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. G = ( 3 4 ​ ; 3 − 1 ​ ; 3 − 1 ​ )

ĐÁP ÁN C.  

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x + 2 ​ = 2 y + 3 ​ = 3 z + 4 ​ và . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG