Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A(1;0; -1), B(2;3;5)và trọng tâm G (-3;1;4). Tìm toạ độ C.

Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A(1;0; -1), B(2;3;5) và trọng tâm G (-3;1;4). 
Tìm toạ độ C.

  1. (4;2; -1)

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Do G là trọng tâm △ ABC nên ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x G ​ = 3 x A ​ + x B ​ + x C ​ ​ y G ​ = 3 y A ​ + y B ​ + y C ​ ​ z G ​ = 3 z A ​ + z B ​ + z C ​ ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x C ​ = 3 x G ​ − x B ​ − x C ​ y C ​ = 3 y G ​ − y B ​ − y C ​ z C ​ = 3 z G ​ − z B ​ − z C ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x C ​ = − 9 − 1 − 2 = − 12 y C ​ = 3 − 0 − 2 = 0 z C ​ = 12 + 1 − 5 = 8 ​ Vậy C(-12;0;8)

Chọn C

Do G là trọng tâm ABC nên ta có:

Vậy C(-12;0;8)

 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o t am g i a ˊ c A BC c o ˊ A ( − 1 ; 3 ; 2 ) , B ( 2 ; 0 ; 5 ) , C ( 0 ; − 2 ; 1 ) . Đư ờ n g t r u n g t u y e ^ ˊ n A M c ủ a t am g i a ˊ c A BC c o ˊ p h ươ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG