Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết A ( 2 , 4 , − 3 ) ; A B ⇀ = ( − 3 , − 1 , 1 ) ; A C ⇀ = ( 2 , − 6 , 6 ) . Tìm tọa độ vector trung tuyến A M ⇀

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết  Tìm tọa độ vector trung tuyến 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A M ⇀ = 2 1 ​ ( A B ⇀ + A C ⇀ ) ⇔ A M ⇀ = ( − 2 1 ​ , − 2 7 ​ , 2 7 ​ ) . Chọn D

. Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 thỏa mãn x + y + z = 1 . Chứng minh x 1 ​ + y 4 ​ + z 9 ​ ≥ 36

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG