Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = − 5 y − 3 ​ = 3 z + 2 ​ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

R. Roboctvx108

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 5 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông ngồi vào 1 dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Tính xác suất để hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau

83

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG