Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : 1 x − 2 ​ = 2 y − 1 ​ = 4 z + 1 ​ và mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − z − 6 = 0 .Gọi A là giao điểm của d và mặt phẳng (P). Tính độ dài OA .

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng . Gọi A là giao điểm của d và mặt phẳng (P) . Tính độ dài OA .
 

  1. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Viết lại đường thẳng d ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = 1 + 2 t z = − 1 + 4 t ​ thay x,y, z ở phương trình d vào (P) Ta được: t = 1 ⇒ x = 3 , y = 3 , z = 3 ⇒ A ( 3 ; 3 ; 3 ) ⇒ O A = 3 3 ​

Đáp án C

Viết lại đường thẳng d ta có  thay x, y, z ở phương trình d vào (P) 

Ta được: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R ∖ { 1 } , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG