Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : 2 x − 3 ​ = 1 y − 4 ​ = 1 z − 2 ​ và 2 điểm A ( 6 ; 3 ; − 2 ) , B ( 1 ; 0 ; − 1 ) .Gọi △ là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách từ A đến △ là nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của △ có tọa độ

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  và 2 điểm . Gọi là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách từ A đến là nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của có tọa độ

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi (P) là mặt phẳng qua B và vuông góc với d; ( P ) : 2 x + y + z − 1 = 0 Gọi H là hình chiếu của A lên (P), ta có: H : ( 2 ; 1 ; − 4 ) Ta có: △ ⊂ ( P ) n e ^ n d ( A ; △ ) ≥ d ( A ; ( P ) ) ; Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi H ∈ △ . Một vectơ chỉ phương của △ là B H = ( 1 ; 1 ; − 3 )

Đáp án A

Gọi (P) là mặt phẳng qua B và vuông góc với d; 
Gọi H là hình chiếu của A lên (P) , ta có: 

Ta có: 


Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi .
Một vectơ chỉ phương của
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 v a ˋ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 3 khi đó ∫ 0 1 ​ [ 3 f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG