Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 3 − t y = − 2 + 3 t z = 5 ​ .Điểm nào trong các điểm sau đây nằm trên đường thẳng (d ) ?

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng . Điểm nào trong các điểm sau đây nằm trên đường thẳng (d ) ?

  1. M (−1;3;0)

  2. N (2;3;5)

  3. P(−1;10;5)

  4. Q(3; -2;0)

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thế tọa độ các điểm M, N, P, Qvào phương trình đường thẳng (d ) thì chỉ có điểm P cho t = 4

Thế tọa độ các điểm M, N, P, Q vào phương trình đường thẳng (d ) thì chỉ có điểm P cho t = 4

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm M (1; -2;2) và mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 3 z + 1 = 0 . Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG