Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là − 1 x + 3 ​ = 2 y ​ = 2 z + 1 ​ , x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 4 y + 2 z − 18 = 0 . Cho biết d cắt (S) tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là

.
Cho biết d cắt (S) tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tìm được

Tìm được 

M left parenthesis − 1 semicolon − 4 semicolon − 5 right parenthesis comma N open parentheses − 29 over 9 semicolon 4 over 9 semicolon − 5 over 9 close parentheses not stretchy comes from MN equals 20 over 3

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho , Tìm tọa độ của vectơ .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG