Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + 2 z − 1 = 0 và hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 3 y − 3 ​ = 2 z ​ ; d 2 ​ : 6 x − 5 ​ = 4 y ​ = − 5 z + 5 ​ .Biết rằng có hai điểm A,B thuộc d 1 ​ và hai điểm C, D thuộc d 2 ​ sao cho AC, BD cùng song song với ( P ) đồng thời cách ( ) P một khoảng bằng 2 . Tính A C + B D

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  và hai đường thẳng . Biết rằng có hai điểm A,B thuộc và hai điểm C, D thuộc sao cho AC, BD cùng song song với đồng thời cách ( ) P một khoảng bằng 2 . Tính 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Các điểm A , B , C , D đều nằm trên các mặt phẳng song song và cách ( P ) một khoảng bằng 2. Mặt phẳng ( α ) song song và cách ( P ) một khoảng bằng 2 có phương trình dạng: x − 2 y + 2 z + c = 0 Các điểm A,Blà giao của đường thẳng d 1 ​ và 2 mặt phẳng x − 2 y + 2 z + 5 = 0 , x − 2 y + 2 z − 7 = 0 nên có tọa độ A ( 1 ; 3 ; 0 ) , B ( 3 ; 0 ; 2 ) Các điểm C,Dlà giao của đường thẳng d 2 ​ và mặt phẳng x − 2 y + 2 z + 5 = 0 , x − 2 y + 2 z − 7 = 0 nên có tọa độ C ( 5 ; 0 ; − 5 ) , D ( − 1 ; − 4 ; 0 ) Vậy A C + B D = 6 + 5 2 ​

Đáp án A

Các điểm đều nằm trên các mặt phẳng song song và cách  một khoảng bằng 2.
Mặt phẳng song song và cách một khoảng bằng 2 có phương trình dạng:

Các điểm A, B là giao của đường thẳng và 2 mặt phẳng  nên có tọa độ  

Các điểm C,D là giao của đường thẳng và mặt phẳng  nên có tọa độ  

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG