Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + z − 5 = 0 .Trong các điểm A ( 0 ; 0 ; 5 ) , B ( 1 ; 1 ; 3 ) , C ( − 1 ; 2 ; 3 ) , D ( 2 ; 1 ; 5 ) có bao nhiêu điểm thuộc mặt phẳng (P)?

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Trong các điểm
 có bao nhiêu điểm thuộc mặt phẳng (P)?
 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta thấy A(0;0;5), D(2;1;5) thuộc mặt phẳng (P)

Đáp án C

Ta thấy A(0;0;5), D(2;1;5) thuộc mặt phẳng (P)
 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG