Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − 3 y + z − 1 = 0 . Tính khoảng cách d từ điểm M ( 1 ; 2 ; 1 ) đến mặt phẳng (P).

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Tính khoảng cách d từ điểm  đến mặt phẳng (P).

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d = 3 ​ ∣1 − 6 + 1 − 1∣ ​ = 3 5 3 ​ ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SA= a 2 ​ . Góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG