Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + 3 = 0 . Tìm một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng . Tìm một véc-tơ pháp tuyến straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript của mặt phẳng (P).

  1. straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript equals left parenthesis 1 semicolon minus 2 semicolon 0 right parenthesis

  2. straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript equals left parenthesis 1 semicolon minus 2 semicolon 3 right parenthesis

  3. straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript equals left parenthesis 1 semicolon 0 semicolon minus 2 right parenthesis

  4. straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript equals left parenthesis 0 semicolon 1 semicolon minus 2 right parenthesis

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình của (P): x − 2 y + 0 z + 3 = 0 , suy ra là một véc-tơ pháp tuyến của (P). Chọn A

Phương trình của (P): , suy ra straight n with not stretchy rightwards arrow on top subscript left parenthesis straight P right parenthesis end subscript equals left parenthesis 1 semicolon minus 2 semicolon 0 right parenthesis là một véc-tơ pháp tuyến của (P).

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong khô ng gian với h ệ t ọ a độ Oxyz , cho mặ t ph ẳ ng ( α ) : 2 x + y − 3 z − 1 = 0 . V é c-t ơ n à o sau đâ y l à v é c-tơph á p tuy ế n c ủ a ( α ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG