Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y + 2 z = 0 . Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)là:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 

Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

-Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: n 1 ​ ​ = ( 1 ; − 1 ; 2 )

- Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: 

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị nh ư h ı ˋ nh v e ~ . H a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) l a ˋ :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG