Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z − 2 = 0 và mặt phẳng ( α ) : 4 x + 3 y − 12 z + 10 = 0 .Lập phương trình mặt phẳng ( β ) thỏa mãn đồng thời các điều kiện: Tiếp xúc với (S), song song với ( α ) và cắt trục Oz ở điểm có cao độ dương

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  và mặt phẳng . Lập phương trình mặt phẳng  thỏa mãn đồng thời các điều kiện: Tiếp xúc với (S), song song với và cắt trục Oz ở điểm có cao độ dương
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp: Mặt phẳng ( β ) tiếp xúc với mặt cầu tâm I, bán kính R ⇒ d ( I ; ( β ) ) = R ( α ) // ( β ) ⇒ ( β ) nh ậ n n α ​ ​ làm VTPT. Cách giải: Ta có: n α ​ ​ = ( 4 ; 3 ; − 12 ) Vì ( α ) // ( β ) ⇒ ( β ) nh ậ n n α ​ ​ = ( 4 ; 3 ; − 12 ) làm VTPT. ⇒ ( β ) : 4 x + 3 y − 12 z + d = 0. ( d  = 10 ) Ta có: (S)có tâm I (1;2;3)và bán kính R = 1 + 2 2 + 3 2 + 2 ​ = 4 Mặt phẳng ( β ) tiếp xúc với mặt cầu ( S ) ⇒ d ( I ; ( β ) ) = R ⇔ 4 2 + 3 2 + 1 2 2 ​ ∣ 4.1 + 3.2 − 12.3 + d ∣ ​ = 4 ⇔ ∣ d − 26 ∣ = 52 ⇔ [ d − 26 = 52 d − 26 = − 52 ​ ⇔ [ d = 78 d = − 26 ​ ⇒ [ ( β 1 ​ ) : 4 x + 3 y − 12 z + 78 = 0 ( β 2 ​ ) : 4 x + 3 y − 12 z − 26 = 0 ​ Gọi M ( 0 ; 0 ; z 0 ​ ) ( z 0 ​ > 0 ) là giao điểm của Oz và các mặt phẳng ( β 1 ​ ) , ( β 2 ​ ) ⇒ [ M ∈ ( β 1 ​ ) ⇒ − 12 z 0 ​ + 78 = 0 ⇔ z 0 ​ = 2 13 ​ ( t m ) M ∈ ( β 2 ​ ) ⇒ − 12 z 0 ​ − 26 = 0 ⇔ z 0 ​ = 6 13 ​ ( k t m ) ​

Đáp án C

Phương pháp:
Mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu tâm I, bán kính 

 làm VTPT.
Cách giải:
Ta có: 

Vì  làm VTPT.

Ta có: (S) có tâm I (1;2;3) và bán kính 
Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu 

Gọi là giao điểm của Oz và các mặt phẳng 

6

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG