Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu và mặt phẳng .Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu left parenthesis S right parenthesis colon x squared plus y squared plus z squared minus 2 x minus 4 y minus 6 z minus 2 equals 0 và mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis colon 4 x plus 3 y minus 12 z plus 10 equals 0.Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song left parenthesis alpha right parenthesis

  1. 4 x plus 3 y minus 12 z plus 78 equals 0

  2. left square bracket table attributes columnalign left end attributes row cell 4 x plus 3 y minus 12 z plus 26 equals 0 end cell row cell 4 x plus 3 y minus 12 z minus 78 equals 0 end cell end table

  3. 4 x plus 3 y minus 12 z minus 26 equals 0

  4. left square bracket table attributes columnalign left end attributes row cell 4 x plus 3 y minus 12 z minus 26 equals 0 end cell row cell 4 x plus 3 y minus 12 z plus 78 equals 0 end cell end table

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu có tâm I (1; 2; 3) và có bán kính R = 4, và mặt phẳng cần tìm có dạng Mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) nên

Mặt cầu có tâm I (1; 2; 3)  và có bán kính R =  4, và mặt phẳng cần tìm có dạng left parenthesis P right parenthesis colon 4 x plus 3 y minus 12 z plus m equals 0

Mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) nên d subscript left parenthesis I comma left parenthesis P right parenthesis right parenthesis end subscript equals R left right double arrow fraction numerator open vertical bar m minus 26 close vertical bar over denominator 13 end fraction equals 4 left right double arrow open square brackets table row cell m equals negative 26 end cell row cell m equals 78 end cell end table close

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ điểm M 1 ​ đối xứng với điểm M(-1;4) qua đường thẳng d:2x-3y+1=0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG