Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z = 0 cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Phương trình mặt phẳng (ABC) là

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Phương trình mặt phẳng (ABC) là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z = 0 cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) nên A ( 2 ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; 4 ; 0 ) , C ( 0 ; 0 ; 6 ) Phương trình mặt phẳng (ABC) là 2 x ​ + 4 y ​ + 6 z ​ = 1 Chọn B

Do cho mặt cầu cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) nên

Phương trình mặt phẳng (ABC) là

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Trong h ẹ toa độ tr ự c chu ẩ n cho h ọ m ạ t ph ẳ ng P m c ó ph ươ ng trinh 2 x + y + z − 1 + m ( x + y + z + 1 ) = 0 m l à tham sô Ch ứ ng minh răng v ớ i m ọ i m , m ặ t ph ẳ ng P m lu ô n đ i q...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG